Integritetspolicy

Inledande information

Vi, Viessmann Refrigeration Systems AB (i fortsättningen kallad ”Viessmann” eller ”vi”) ett företag i Viessmann-koncernen, är väldigt måna om skyddet för dina personuppgifter och följer strikt den för närvarande gällande dataskyddslagstiftningen. Dit hör framför allt EU:s allmänna dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (i fortsättningen kallad ”GDPR”). I Viessmann-koncernen ingår företag som är associerade med Viessmann GmbH & Co. KG. Det är sådana företag som vi kan ha bestämmande inflytande över.

Personuppgifter samlas in på våra webbplatser och vid användningen av våra appar och tjänster enbart i i den omfattning det är nödvändigt och behandlas enbart för ett bestämt syfte. Personuppgifter är uppgifter som gör att du personligen kan identifieras eller andra uppgifter som är kopplade till dig.

Viessmann Refrigeration Systems AB
Hanögatan 8
SE-221 24 Malmö, Sverige
Telefon: +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se

Behandling inom Viessmann-koncernen

På uppdrag av oss, Viessmann Refrigeration Systems AB, arbetar:

 • Viessmann Refrigeration Systems AB
 • Viessmann Refrigeration Systems AB med försäljning och marknadsföring
 • VC/O GmbH med drift av webbplatserna och apparna samt marknadsföring
 • Viessmann IT Service GmbH med driften av backendsystemen
 • Viessmann PV + E GmbH och Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG med försäljning och marknadsföring


Andra företag inom Viessmann-koncernen kan behandla de insamlade uppgifterna eller så kan de lämnas vidare till dessa om:

 • du på något annat ställe (exempelvis information i förfrågningsformuläret) har gett ditt uttryckliga och informerade samtycke,
 • det är nödvändigt för syftet och arbetsfördelningen inom Viessmann-koncernen; om detta har avtal slutits inom Viessmann-koncernen,
 • personuppgiftsansvarige ställer uppgifterna till förfogande i pseudonymiserat skick och säkerställer att det koncernföretag som får i uppdrag att behandla uppgifterna inte kan avpseudonymisera dem eller
 • personuppgiftsansvarige lagrar uppgifterna anonymiserat och dataskyddsbestämmelserna inte längre gäller för de på så sätt lagrade uppgifterna.

Överföring till tredjeländer

Företagen i Viessmann-koncernen behandlar/överför de uppgifter som du tillhandahåller till platser i Tyskland, EU och tredjeländer (bl.a. USA) som har en adekvat dataskyddsnivå enligt artikel 45 GDPR eller lämnar lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR.

Omfattning av förklaringen om skydd för personuppgifter

Följande förklaring ger dig en överblick över hur vi säkerställer personuppgiftsskyddet, vilken typ av uppgifter vi samlar in och behandlar och för vilka syften och på vilken rättslig grund som vi samlar in och behandlar dem. Den gäller i princip för alla webbplatser och appar som Viessmann är ansvarig för. Om det på Viessmanns webbplaster eller i våra appar finns avvikelser från dessa principer för databehandling eller om de kompletteras med egna principer, anges detta på lämpligt sätt på de aktuella webbplatserna eller i apparna.

Denna förklaring om skydd för personuppgifter består av fem delar:

 • Första delen (Bestämmelser för användare som är näringsidkare) gäller för näringsidkare som använder Viessmanns tjänster.
 • Andra delen (Bestämmelser för arbetssökande) gäller för privatpersoner som använder Viessmanns tjänster för att söka en tjänst.
 • Tredje delen (Allmän information och bestämmelser för Viessmanns webbplatser och appar) gäller för alla användare som använder Viessmanns tjänster eller webbplatser och appar.
 • Fjärde delen (Information om de berördas rättigheter) gäller för alla användare för vilka dataskyddslagstiftningen gäller, utom juridiska personer..

Dessutom kan våra webbplatser innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser för vilka denna förklaring om skydd för personuppgifter inte gäller.

I. Bestämmelser för användare som är näringsidkare

Denna del av dataskyddsbestämmelserna gäller bara för användare som är näringsidkare, exempelvis företagare med enskild firma, hantverkare, industriföretag, kommuner, ritbyråer, konsulter, arkitekter, och bara om användaren lämnar personuppgifter för kontaktpersoner på våra webbsidor och appar.

Personuppgifter samlas in och behandlas av Viessmann för följande syften:
Förmedling av kundförfrågningar
Förmedling till kunder som har gjort förfrågningar
Visning i Viessmanns partnerförteckningar (exempelvis sökningar av lokala Viessmann-partner på kyla.viessmann.se)

Om du har gett oss personuppgifter använder vi dessa endast för att svara på dina förfrågningar, för att fullgöra avtal som vi har slutit med dig, för teknisk administration, för inloggningsaktiviteter och för de tjänster som tillhandahålls på de olika webbplatserna eller apparna.

De lagrade personuppgifterna raderas när du återtar ditt samtycke till lagringen, när dina kunskaper inte längre krävs för det syfte som de har lagrats eller när lagringen inte är tillåten enligt lag. För radering, skicka ett meddelande till: info.refrigeration@viessmann.se. Dina uppgifter raderas då eller, om de fortfarande behövs för bevis-, avräknings- och/eller bokföringssyften, lagras de kopplat till dessa syften.

II. Bestämmelser för arbetssökande

Denna del av dataskyddsbestämmelserna gäller för dig som söker en utannonserad tjänst på företag i Viessmann-koncernen eller utomstående företag för vilka Viessmann tillhandahåller en plattform eller ett partnerprogram för platsannonser eller förmedling av tjänster. Detta gäller bara om de sökande lämnar obligatoriska personuppgifter eller i enlighet med andra delstatliga riktlinjer till Viessmann under ansökningsförfarandet, exempelvis ansökan i pappersformat, per mejl, i kontaktformulär med bilagor respektive på portaler som Viessmann äger eller på utomstående företags elektroniska platsförmedlingstjänster. Ansökningar som görs i pappersformat skannas in och lagras i våra system, pappersdokumentet förstörs sedan av certifierade tjänsteföretag i enlighet med dataskyddsrättsliga bestämmelser.

Vi använder dina personuppgifter enbart för att handlägga din ansökan och på grundval av ditt samtycke till denna förklaring om skydd för personuppgifter. De som får ta del av dina handlingar är personalansvariga på Viessmann Werke GmbH & Co. KG och det aktuella koncernföretaget samt chefer och andra rekryteringsansvariga inom vilkas område tjänsten har utannonserats. En annan form av behandling görs anonymiserat i syfte att mäta resultaten för tillsättningen av tjänster och de använda tekniska annonskanalerna samt de sökandes kompetens, även detta anonymiserat.

Behandlingen av uppgifterna görs med hjälp av system från Greenhouse Software, Inc, ett företag med säte i USA. Viessmann Werke GmbH & Co. KG har för detta, i enlighet med artikel 46 GDPR, slutit ett avtal med Greenhouse på basis av EU:s standarddataskyddsklausuler.

Radering av sökandens lagrade personuppgifter görs automatiskt, tidigast 4 och senast 6 månader efter den tidpunkt då sökanden informerades om att han/hon inte kommer att få tjänsten, om det inte finns några lagkrav som förhindrar detta. Tidsfristen framgår av reglerna i den allmänna jämställdhetslagen. Endast om du uttryckligen på förfrågan lämnar ditt samtycke lagras dina uppgifter även fortsättningsvis i vårt system för att kunna användas för framtida platsansökningar.

Om du skickar en ansökan i pappersformat utan samband med en platsannons i våra elektroniska format, exempelvis vid en spontanansökan, får du en sammanfattning av denna förklaring om skydd för personuppgifter tillsammans med bekräftelsen på att vi har mottagit din ansökan, eller i vart fall senast när vi ger dig ett avslag.

III. Allmän information och bestämmelser för Viessmanns webbplatser och appar

Dessa bestämmelser gäller för Viessmanns webbplatser och appar utöver bestämmelserna för användare som är privatpersoner samt bestämmelserna för användare som är näringsidkare. 

Databehandling genom att du går in på våra webbplatser och använder våra appar

Vi samlar in och lagrar automatiskt på våra loggfiler information som din webbläsare eller apparna skickar till oss. Viessmann kan inte koppla dessa uppgifter till enskilda personer. Uppgifterna förs inte samman med andra datakällor. Uppgifterna består av:

 • Typ/version av webbläsare
 • Vilket operativsystem som används
 • Referrer URL (vilken webbsida som har besökts innan)
 • Datorns IP-adress
 • Tiden för uppkopplingen

Viessmann kan inte koppla dessa uppgifter till enskilda personer. Uppgifterna förs inte samman med andra datakällor. Uppgifterna används endast för intern statistisk utvärdering.

Länkning till externa webbplatser

Denna förklaring gäller endast för Viessmanns webbplatser och appar. Dessa kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av tredje man. Denna förklaring gäller inte för dessa webbplatser. Om du lämnar Viessmanns webbplatser och appar för att titta på en utomstående leverantörs erbjudande, rekommenderar vi att du även läser denne leverantörs förklaring om skydd för personuppgifter noggrant.

The server log files with the above data are automatically deleted after 30 days or anonymised if used for statistics. We reserve the right to store the server log files for longer if facts exist which suggest the assumption of unauthorised access (such as an attempt at hacking or a so-called DDOS attack).

Cookies och användning av analysverktyg

På flera ställen på våra webbplaster och i våra appar används så kallade cookies. De används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som läggs upp på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen. Cookies gör ingen skada på din dator och innehåller inga virus.

Viessmann använder även analysverktyg för detta, exempelvis Webtrends eller Google Tag Manager (Firebase). De uppgifter som har ställts till förfogande och som används samlas in och lagras helt anonymiserat. Lagringen av dessa uppgifter görs eventuellt även utanför Tyskland eller EU.

Vid implementering och användning av analysverktyg och spårningsteknik anonymiserar vi personuppgifterna så snart som möjligt, antingen på leverantörens webbplats, vilket regleras genom relevanta avtal, eller vid vår första användning så att din rätt till tillgång inte gäller för alla nedan nämnda tekniker.

Tredjepartscookies

Viessmann använder sig av några reklampartner som hjälper till att göra internetutbudet och webbplatserna intressantare för dig. Därför lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker våra webbplatser. Det är temporära eller permanenta cookies som raderas automatiskt efter den angivna tiden. Dessa temporära eller permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) lagras på din hårddisk och raderas automatiskt efter den angivna tiden. Även cookies från våra partnerföretag innehåller endast pseudonymer, oftast till och med anonyma uppgifter. Det rör sig exempelvis om uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om du köpte något, vilka produkter du har sökt efter etc.

I samband med detta samlar vissa av våra reklampartner in information, även utanför webbplatserna, om vilka sidor du har besökt tidigare eller vilka produkter du har varit intresserad av för att kunna visa dig reklam som bäst överensstämmer med dina intressen. Dessa pseudonymiserade uppgifter kopplas aldrig ihop med dina personuppgifter. De används enbart i syfte att göra det möjligt för våra reklampartner att visa dig reklam som faktiskt skulle kunna intressera dig.

Retargeting-teknik

För detta användas så kallade retargeting-teknik på våra webbplatser. Vi använder denna teknik för att göra internetutbudet intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att på våra partners webbplatser visa reklam för internetanvändare som redan har visat intresse för vår butik och våra produkter. Vi är övertygade om att visning av personlig, intresserelaterad reklam i regel är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har någon sådan personlig koppling. Visning av denna reklam på våra parters webbplatser görs på basis av cookieteknik och en analys av tidigare användarbeteende. Denna typ av annonsering görs helt pseudonymiserat. Inga användarprofiler kopplas ihop med dina personuppgifter.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att så kallade cookies används och att användaruppgifter från dig samlas in, lagras och används via dem. Vidare lagras dina uppgifter i cookies även efter att du har lämnat webbplatsen, för att exempelvis kunna tas fram vid dina framtida besök. Du kan när som helst återta detta samtycke med verkan för framtiden genom att i inställningarna på din webbläsare vägra acceptera cookies.

IV. Information om de berördas rättigheter

Denna del av förklaringen om skydd för personuppgifter ger ytterligare information om hur du tillvaratar dina rättigheter som berörd gentemot Viessmann.

Din identitet

För att tillgodose de berördas rättigheter enligt GDPR kan det vara nödvändigt att Viessmann via stickprov och vid välgrundade tvivel begär in ytterligare information som bevis för din identitet när personuppgifter har samlats in på grundval av en avtalsrelation. Detta gäller i synnerhet om det finns en förfrågan i elektronisk form, men det inte går att identifiera någon fysisk person utifrån avsändaruppgifterna.

Rätt till tillgång, invändning, rättelse och radering

Du har rätt att utan kostnad få tillgång till de uppgifter som har lagrats om dig, få information om var de kommer ifrån, mottagaren av dem och syftet med lagringen.

För detta skicka ett meddelande till:

Viessmann Refrigeration Systems AB
Hanögatan 8
SE-211 24 Malmö
Sverige
Tel.: +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se

Om personuppgifterna är felaktiga kan du begära rättelse. Om personuppgifterna är ofullständiga kan du begära att de kompletteras.

Du kan när som helst motsätta dig insamling, behandling och/eller användning av dina uppgifter. Men beakta ovanstående delar i förklaringen om skydd för personuppgifter. Dessutom har du enligt lag rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. För detta, skriv till: info.refrigeration@viessmann.se.

Mer information – kontaktuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför är vi alltid beredda att svara på dina frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor som du inte hittar svar på i denna förklaring om skydd för personuppgifter eller om du vill ha mer information om något, kontakta oss:

Viessmann Refrigeration Systems AB
Hanögatan 8
SE-211 24 Malmö
Sverige
Telefon: +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se

Enligt artikel 13.2.d GDPR lämnar vi här den information som krävs för att du ska kunna utöva din rätt att inge klagomål

Behörig tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00 
Telefax: 08-652 86 52 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Säkerhetsinformation

Genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder bemödar vi oss om att spara dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för tredje man. Vid kommunikation per mejl kan full datasäkerhet inte garanteras. Därför rekommenderar vi att du skickar sekretessbelagd information per post.